Coronavirus At Si Cristo

Sa Coronavirus at si Cristo, inaanyayahan ni John Piper ang mga babasa nito sa buong mundo na tumayo sa di-magigibang Batong Sandigan, walang iba kundi ang Panginoong Jesu-Cristo. Kay Cristo lang natin matatagpuan ang lakas na kailangan natin sa pamamagitan ng Diyos na sovereign sa lahat, at siyang nagtatakda, nangangasiwa, at naghahari sa lahat ng bagay para matupad ang kanyang mga layunin–his wise and good purposes. Sa librong ito, nag-alok si John Piper ng anim na sagot sa tanong na, “Ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng coronavirus?” Sa pamamagitan ng mga sagot na ito na hango sa Bibliya, pinapaalalahanan tayo na ang Diyos ay gumagawa sa bahaging ito ng kasaysayan.

Watch this video with Filipino subtitle.

https://youtu.be/0o58M4-gvk8

 

Download the eBook here:

A follower of Jesus Christ, husband of Jodi, father of Daniel and Stephen, Leading Pastor of Baliwag Bible Christian Church.

follow me
shares